Sacramentsprocessie Vlodrop

15 juni 2019 - Vanaf de Markt in Vlodrop

Beste inwoners,

Traditiegetrouw zal op de zaterdag na Pinksteren en wel op zaterdag 15 juni 2019 de Sacramentsprocessie door enkele straten van ons dorp trekken. Voorafgaand aan  de processie is er om 18.00 uur een H. Mis op de Markt . Deze H. Mis is tevens een parochieviering, de Vaderdagviering. Vanaf de Markt zal de processie via de Bergerweg naar het rustaltaar bij het kruisbeeld op de hoek Randweg- Bergerweg trekken. Aansluitend gaat de processie verder via de  Beatrixsingel en  Kerkstraat  naar het plein voor de kerk. Ons kerkelijk zangkoor en fanfare Wilhelmina zullen hierin muzikaal ondersteunen.

Na afloop staat op het kerkplein de koffie en thee met iets lekkers klaar en is er gelegenheid voor ontmoeting. Het kerkbestuur nodigt u van harte uit deel te nemen. Bij slecht weer vindt de H. Mis, processie en nazit in de kerk plaats. Bewoners die langs de route wonen worden vriendelijk verzocht te vlaggen en indien mogelijk een huisaltaartje in te richten in de vensterbank.

Het kerkbestuur.